Terms and conditions
Algemene Voorwaarden Wax Avenue

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Wax Avenue en haar cliënten. Wanneer een cliënt een behandeling van Wax Avenue geniet, gaat zij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Totstandkoming overeenkomst

De hierboven benoemde overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en Wax Avenue heeft aangegeven die behandeling uit te zullen voeren. Wax Avenue dient voorafgaand aan elke behandeling de consument te informeren over de prijs. Bij een overeengekomen reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd. Tevens worden de annuleringsvoorwaarden, indien van toepassing, in deze algemene voorwaarden kenbaar gemaakt aan de klant.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch annuleren. Indien de cliënt te laat is met afzeggen is Wax Avenue genoodzaakt 50% van de behandeling in rekening te brengen. Annuleringen kunnen niet per mail worden gedaan. Wax Avenue moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt melden.

4. Betaling

Alle vermelde prijzen (website, menukaart, flyers etc.) zijn inclusief BTW. Alle lopende aanbiedingen zijn geldig tot de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling plus eventueel bijkomende kosten voor eventuele producten contant te voldoen. Bij een reeks behandelingen kan Wax Avenue haar cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal 50% van de totaalprijs. Het resterende gedeelte van diezelfde totaalprijs zal direct na de behandeling in rekening worden gebracht.

5. Aansprakelijkheid

Wax Avenue is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Wax Avenue is uitgegaan van door de cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen of medicijngebruik. Tevens is Wax Avenue niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon. Wax Avenue heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien deze persoon meubilair, apparatuur of producten in en/of van de salon heeft beschadigt.

6. Verplichtingen consument & Persoonsgegevens

De cliënt dient Wax Avenue voor elke behandeling van de juiste informatie, specifieke wensen en persoonsgegevens te voorzien, waarvan Wax Avenue aangeeft dat dit van belang is voor het zorgvuldig kunnen uitvoeren van de behandelingen. Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens van de cliënt worden niet verstrekt aan derden.

7. Klachten

Tekortkomingen of klachten dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen drie werkdagen, schriftelijk of per mail worden gemeld aan de directie van Wax Avenue. Wax Avenue zal deze klachten afdoende onderzoeken en eventuele tekortkomingen zo spoedig mogelijk herstellen, indien de klacht gegrond is.